Glavni projekt obiteljske kuće-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Glavni projekt obiteljske kuće

Glavni projekt predstavlja skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta. Ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, glavni projekt sadrži:

- arhitektonski projekt,
- građevinski projekt,
- elektrotehnički projekt i
- strojarski projekt.

Uz glavni projekt, zasebni dio glavnog projekta je geodetski projekt kojim se prikazuje smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici te oblik i veličina građevne čestice čije se formiranje određuje građevinskom dozvolom.

Glavni projekt izrađuju ovlašteni projektanti.

Investitor može od nadležnog upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo zatražiti da ga obavijesti od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt za određenu građevinu na određenoj lokaciji te načinu provedbe Zakona o gradnji i/ili pojedinih odredbi prostornog plana. Popis javnopravnih tijela pronaći ćete na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Uz zahtjev za izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt prilažu se preslika katastarskog plana te opis i prikaz zahvata koji se namjerava provoditi. Obavijest o posebnim uvjetima izdaje se u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva.