Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se planira gradnja odnosno rekonstrukcija građevine.

Primjer zahtjeva

                                                                                                                                                             KLASA: UP/I-361-03/___-01/__

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Za izdavanje građevinske dozvole za koju se ne izdaje lokacijska dozvola (čl. 108. st. 2. i st. 4. Zakona o gradnji NN RH br. 153/13)

podnositelj: INVESTITOR

Ime i prezime fizičke osobe ili tvrtka pravne osobe: __________________________________________________

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Adresa: ________________________________________________________________

Telefon: ________________________________

PUNOMOĆNIK

Ime fizičke osobe ili tvrtka pravne osobe:

_________________________________________________________________________________

OIB:________________________________________________________

Adresa:__________________________________________________________________________

Telefon:________________________________

                                                                                                    Grad Zagreb

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET                                               

Molim da mi se izda građevinska dozvola

Građevina: _______________________________________________________________________

Namjena: ________________________________________________________________________

Adresa građevine:

Naselje: _________________________________________________________________________

Ulica: ____________________________________________________________________________

Kućni brojevi:______ ___, ______ ___, ______ ___, ______ ___, ______ __, ______ __,

Ukoliko građevini nije dodijeljen kućni broj ili naziv ulice, upišite opisno

Opisna adresa:__________________________________________________________________

Katastarska općina:______________________________________________________________

Katastarske čestice: ______ ___, ______ ___, ______ ___, ______ ___, ______ ___,

ZAHTJEVU PRILAŽEM:

1. tri primjerka glavnog projekta čiji je sastavni dio:

- geodetski projekt kad se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici

- tehničko rješenje privremene građevine, ako je gradnja iste potrebna za organizaciju gradilišta

2. izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen

3. pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana

4. potvrda o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima

5. potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnio zahtjev za izdavanje tih potvrda, odnosno utvrđivanje tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom Zakonom

6. potvrda javnopravnog tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

7. dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole

8. dokaz da može biti investitor ( koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor

9. elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom za zgradu koja mora ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti (za zahtjeve koji se podnose nakon 31.12.2014.)

Pristojba u iznosu od 70,00 kn državnih biljega.

U Zagrebu, _________________

______________________________

                                                                                                                                                   ______________________________

                                                                                                                                                       (Potpis investitora/punomoćnika)