Elaborat akustičkih svojstava građevine-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

ELABORAT AKUSTIČKIH SVOJSTAVA GRAĐEVINE

Svrha elaborata

Članak 205.

Elaboratom akustičkih svojstava građevine daje se prikaz rješenja akustičke zaštite građevina, dokazuje tehnička ispravnost odabranih rješenja i njihova usklađenost s propisanim zahtjevima. Ovim elaboratom, ovisno o namjeni građevine, dokazuje se da pojedini horizontalni i vertikalni građevni elementi imaju propisanu vrijednost zvučne izolacije za zračni i udarni zvuk, te da razina zvuka u pojedinim prostorijama ne prelazi dopuštene razine. Ovim elaboratom daje se i prikaz predviđenih tehničkih mjera za smanjenje širenja zvuka i vibracija iz "bučnih" pogonskih prostorija (kotlovnice, toplinske stanice, strojarnice dizala, trafostanice, klimakomore, hidroforske stanice i dr.).

Sadržaj usluge

Članak 206.

(1) Elaborat akustičkih svojstava građevine sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni diosadrži opće podatke o građevini, popis primjenjenih važećih propisa, tehnički opis rješenja, potrebne proračune i ocjene o zadovoljenju važećih propisa. Grafički dioelaborata sadrži potrebne nacrte i nacrte karakterističnih građevnih detalja bitnih za uspjeh akustičnog rješenja.

(2) Projekt prostorne akustike nije predmet ovog elaborata.

(3) Poslovi izrade elaborata akustičkih svojstava građevine obuhvaćaju sljedeće poslove:

Tablica 63. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu elaborata akustičkih svojstava građevine

Faza

Osnovni posao

%

1.

Izrada projektnog koncepta utvrđivanje zahtjeva za zaštitu od buke

20

2.

Izrada nacrta i izrada proračuna zaštiteod buke

40

3.

Sudjelovanja pri izvedbenom projektiranju

25

4.

Sudjelovanje pri izradi troškovnika

15