Elaborat hidroizolacijske zaštite građevine-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

ELABORAT HIDROIZOLACIJSKE ZAŠTITE GRAĐEVINE

Svrha elaborata

Članak 210.

Elaboratom hidroizolacijske zaštite građevine daje se prikaz rješenja zaštite građevine od oborinske vode, te vode i vlage iz tla. Ovim elaboratom treba dokazati da primjenjena tehnička rješenja hidroizolacijske zaštite i odabrani hidroizolacijski materijali osiguravaju građevne konstrukcije i prostor građevine od prodora vode i vlage.

Sadržaj elaborata

Članak 211.

Elaborat hidroizolacijske zaštite sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni diosadrži opće podatke o građevini i lokaciji gradnje (razina podzemne vode, sastav tla i dr.), zatim popis primjenjenih važećih propisa, te tehnički opis primjenjenog rješenja s obrazloženjem. Grafički dioelaborata sadrži nacrte karakterističnih građevnih detalja bitnih za uspjeh hidroizolacijske zaštite građevine, te eventualno tlocrte i presjeke s označenim položajima tih detalja.