Elaborat toplinskih stvojstva građevine-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

ELABORAT TOPLINSKIH STVOJSTVA GRAĐEVINE

Svrha elaborata

Članak 200.

Elaboratom toplinskih svojstava građevine daje se prikaz rješenja toplinske zaštite građevine, dokazuje tehnička ispravnost odabranih rješenja i njihova usklađenost s propisanim zahtjevima. Ovim elaboratom treba dokazati da primjenjena tehnička rješenja toplinske zaštite, odabrani materijali i projektirani višeslojni građevni elementi osiguravaju dovoljnu trajnost građevine i racionalnu izgradnju.

Sadržaj usluge

Članak 201.

(1) Elaborat toplinskih svojstava građevine sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni diosadrži opće podatke o građevini i lokaciji gradnje (vrsta grijanja, klimatska zona i dr.), zatim popis primjenjenih važećih propisa i normi (za toplinsku zaštitu zgrada i dr.), te potrebne tehničke proračune s ocjenom o zadovoljenju važećih propisa. Proračunom se za pojedine građevne elemente provjeravaju i određuju tražena svojstva i to: koeficijent prolaza topline, difuzija vodene pare, toplinska stabilnost u ljetnom razdoblju, površinska kondenzacija, toplinski rad i dr. Opisno se daje i prikaz zaštiteostakljenih elemenata protiv sunčeva zračenja. Grafički dioelaborata sadrži sheme difuzije vodene pare, po potrebi nacrte temeperaturnih krivulja, te eventualno karakteristične građevne detalje bitne za rješenje toplinske zaštitegrađevine. Za složenije građevine, elaborat toplinskih svojstava građevine sadrži i tlocrte građevine s označenim stavkama pojedinih građevnih elemenata koji se proračunavaju u elaboratu, te s označenim položajima priloženih građevnih detalja.

(2) Poslovi izrade elaborata toplinskih svojstava obuhvaćaju sljedeće poslove:

Tablica 61. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu elaborata toplinskih svojstava građevine

Faza

Osnovni posao

%

1.

Izrada projektnog konceptatoplinske zaštite

20

2.

Izrada nacrta uključivo preliminarni proračun toplinske zaštite razrada konstruktivnih detalja u pogledu toplinske zaštite

40

3.

Izrada proračuna toplinske zaštite

25

4.

Usklađivanje projektirane toplinske zaštite sa izvedbenim projektom i troškovnikom

15

U