Elaborat zaštite od buke-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE

Svrha elaborata

Članak 213.

Ovim elaboratom daje se prikaz mjera zaštite od buke i dokazuje da razina buke u određenom prostoru ili na određenom radnom mjestu neće prijeći dopuštene vrijednosti. Ovaj elaborat izrađuje se najčešće za rješavanje zaštite od buke "tihih" prostora ili pojedinih radnih mjesta unutar "bučnih" industrijskih i zanatskih pogona ili za rješavanje zaštite od buke koja se iz "bučnih" industrijskih pogona širi u susjedne "tihe" zone ili građevinedruge namjene. Elaboratom zaštite od buke obično se rješava i problem zaštite od buke prometa.

Sadržaj elaborata

Članak 214.

Elaborat zaštite od buke sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni diouz naslov, registraciju projektne organizacije i ovlaštenje projektanta, sadrži opće podatke o građevini, tehničke podatke o izvorima buke (razina zvučne snage i dr.), tehnički opis primjenjenih rješenja zaštiteod buke, potrebne dokazne proračune s naznakom korištene literature. Grafički dioelaborata sadrži potrebne računske sheme, nacrte relevantnih karakterističnih detalja i po potrebi tlocrte i presjeke građevine.