Poslovi za potrebe projektiranja-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

GEODETSKI POSLOVI ZA POTREBE PROJEKTIRANJA

Svrha usluge

  Članak 158.

Prema ovom Pravilniku, geodetski poslovi se izvode za potrebe pojedinih faza projektiranja konstrukcija visokogradnje i građevina niskogradnje sukladno svim tehničkim normativima i propisima.

  Sadržaj usluge

 Članak 159.

 (1) Prikaz geodetskih poslova za potrebe projektiranja obuhvaća terestričke i fotogrametrijske poslove izmjere. Osnovni poslovi obuhvaćeni su fazama poslova:

 

1. Pribavljanje osnovnih podataka

 2. Mreža stalnih geodetskih točaka

3. Položajni i visinski planovi

4. Podaci za iskolčenja

5. Iskolčenje za potrebe projektiranja

6. Profili terena

(2) Osim ovih osnovnih poslova mogu se ugovoriti i dodatni poslovi, koji se ugovaraju slobodno.

(3) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

Opis geodetskih poslova za potrebe projektiranja 

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Pribavljanje osnovih podataka

Prikupljanje podataka i obavijesti o terenu i projektiranoj građevini.

Preuzimanje katastarskih podataka.

Pribavljanje postojećih geodetsko-tehničkih podloga.

Rekognosciranje terena.

Pribavljanje odobrenja za kretanje po zemljišnim česticama, za plovljenje vodama, te za poduzimanje sigurnosnih mjera na prometnim površinama.

2. Mreža stalnih geodetskih točaka

Otkrivanje i jednostavno označavanje otkrivenih stalnih položajnih i visinskih točaka.

Analiza mreže stalnih točaka i projekt mjerenja za osnovne mreže posebnih zahtjeva.

Izrada obnovljenih položajnih opisa točaka, sa skicom odmjeranja.

Obilježavanje točaka pri posebnim zahtjevima.

Postavljanje i izmjera potrebnog broja novih položajnih i visinkih točaka.

Stabilizacija stalnih točaka i izrada signala.

Obrada mjerenih podataka s izradom popisa koordinata i visina.

 

3. Položajni i visinski planovi

Topografsko/morfološka izmjera (terestrički/fotogrametrijski), uključujući prisilne (priključne) točke.

Otkrivanje i izmjera stanja ispod zemlje

Obrada mjerenja i/ili zračnih snimaka.

Izmjera ispod zemlje, pod vodom ili noćna mjerenja

Izrada planova s prikazom situacije u području projektirane građevine uključujući i unošenje katastarskih informacija.

Opsežne mjere za sigurnost u prometu, koje zahtjevaju službeno odobrenje

Izrada visinske predodžbe rasutim točkama, pravilnim rasporedom točaka (rasterom) ili slojnicama.

Detaljna izmjera postojećih građevina i tehničkih uređaja i građevina izvan normalnih topografskih snimaka, npr. fasada i unutrašnjosti zgrada.

Izrada digitalnog modela terena.

Unošenje podataka o vlasništvu.

Grafičko preuzimanje kanala, vodova, kablova i podzemnih instalacija iz raspoloživih podloga.

Prikaz u različitim mjerilima.

Izmjere izvan područja projektiranja.

Unošenje postojećih javnopravnih odredbi.

Priprema položajnih planova u skladu s pravnim uvjetima za službeno odobrene postupke.

Isporuka svih mjernih podataka u digitalnom obliku.

Mjerenje i bilježenje podataka o krošnjama drveća.

4. Podaci za iskolčenje

Računanje geometrijskih odnosa detalja na temelju projekta i izrada podloge za iskolčenje.

Izvedba računa optimiranja u okviru građevinske geometrije (iskoristivost ploha, razmaknute plohe).

5. Iskolčenje za potrebe projektiranja

Prijenos geometrijskih odnosa (glavnih i ostalih točaka osi trase) s projekta na teren.

 

6. Profili terena

Izmjera i prikazivanje uzdužnih i poprečnih profila iz terestričkih ili zračnih snimaka.