Dokumentacija-www.robur.hr|2015

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Potrebna dokumentacija za legalizaciju objekata

1. Zgrada nije veća od 100 m2 bruto (čl. 13.)

1. Tri primjerka geodetskog snimka,odnosno kopije katastarskog plana ;

2. Iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska brutto površina, broj etaža i visina zgrade u metrima, te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva;

3. Foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade);

4. Iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz članka 27. Zakona koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

5. Prema članku 15. Zakona: potvrde nadležnih tijela; suglasnost Hrvatskih voda; uvjerenje Gradskog zavoda za katastar i geodetske poslove

2. Zgrada koja nije veća od 400 m2 bruto (čl. 12.) 

1. Tri primjerka geodetskog snimka,odnosno kopije katastarskog plana ;

2. Tri primjerka snimke izvedenog stanja, koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva;

3. Prema članku 15. Zakona: potvrde nadležnih tijela; suglasnost Hrvatskih voda; uvjerenje Gradskog zavoda za katastar i geodetske poslove

3. Zgrada veća od 400 m2 bruto (čl. 11. )

1. Tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja, koju je izradio ovlašteni inženjer geodezije ;

2. Tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt;

3. Izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti;

4. Za zgrade javne namjene -  izjave: ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara;

5. Prema članku 15. Zakona:  potvrde nadležnih tijela; suglasnost Hrvatskih voda; uvjerenje Gradskog zavoda za katastar i geodetske poslove

4. Pomoćna zgrada – nije veća od 50 m2 bruto (čl. 14.)

1. Tri primjerka kopije katastarskog plana ;

2. Akt na temelju kojeg je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

3. Prema članku 15. Zakona: potvrde nadležnih tijela; suglasnost Hrvatskih voda; uvjerenje Gradskog zavoda za katastar i geodetske poslove

NARUDŽBA I CIJENA ZA LEGALIZACIJU OBJEKTA