Akt o imenovanju nadzornog inženjera-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Akt o imenovanju nadzornog inženjera

Nadzorni inženjer je ovlašteni arhitekt ili inženjer građevine kojega je dužan imenovati investitor. Ne može biti zaposlenik izvođača.

Primjer akta o imenovanju nadzornog inženjera
:

Na temelju članka 249. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) izdaje se: 


                                                                                ODLUKA O IMENOVANJU
                                                                                NADZORNOG INŽENJERA


kojom se Robert Gojani, dipl. ing. građ. imenuje za nadzornog inženjera nad izvođenjem građevinskih i obrtničkih radova na izgradnji građevine, a u odnosu na ispunjavanje bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, te uštede energije i toplinske zaštite.
Imenovani je upisan u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem 3302, s danom upisa 18.06.2003., te ima pravo obavljanje poslova temeljem članka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu(Klasa: UP/I-360-01/03-01/ 3302, Urbroj: 314-02-03-1).GRAĐEVINA : STAMBENA GRAĐEVINA
k.č.br. 1101
k.o. Trešnjevka

INVESTITOR : Ivan Horvat,
Bijenička 8, Zagreb

U Zagrebu, 23.05.2013.                                                                                                                                               Direktor:

                                                                                                                                                                    Robert Gojani, dipl.ing.građ.