Pravilnik o tehničkom pregledu građevine-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine je službeni pravilnik koji je izdalo Ministarstvo graditeljstva Republike Hrvatske kojim se propisuje način obavljanja tehničkog pregleda građevine u postupku izdavanja uporabne dozvole.

Tijekom obavljanja tehničkog pregleda i kontrole vodi se zapisnik koji mora sdržavati:

– naziv tijela koje je osnovalo povjerenstvo za tehnički pregled i klasifikacijsku oznaku zahtjeva za uporabnu dozvolu,

– vrijeme, mjesto, tijek i način rada povjerenstva,

– imena prisutnih članova povjerenstva i prisutnih predstavnika svih sudionika u gradnji,

– podatke o sudionicima u gradnji (investitoru, projektantu, revidentu, izvođaču i nadzornim inženjerima) prema poslovima koje su obavljali tijekom gradnje građevine,

– podatke o procijenjenim troškovima gradnje građevine te podatke o uplaćenim upravnim pristojbama,

– podatke o građevinskoj dozvoli i glavnom projektu koji je njezin sastavni dio i njihovim izmjenama i/ili dopunama, odnosno podatke o glavnom projektu potvrđenom po tijelu graditeljstva i/ili njegovim izmjenama i dopunama,

– popis svih izvedbenih projekata s podacima o mišljenju projektanta odnosno glavnog projektanta glavnog projekta o usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim projektom,

– podatke o elaboratu iskolčenja i situacijskom nacrtu izgrađene građevine,

– podatak o prijavi početka građenja,

– popis građevnih dnevnika,

– podatke o provedenom inspekcijskom nadzoru,

– podatak o prijavi probnog rada,

– podatke o završnom izvješću nadzornog inženjera i izjavi izvođača i

– druge podatke određene ovim Pravilnikom, te druge podatke ovisno o vrsti i okolnostima gradnje građevine.

U Zapisnik o tehničkom pregledu unose se svi podaci i činjenice značajne za izdavanje uporabne dozvole, a naročito u pogledu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, uvjeta nesmetanog pristupa i kretanja u građevini, te lokacijskih uvjeta.

Više o ovom PRAVILNIKU pročitajte na linku. Za sve upite i nejasnoće slobodno nas kontaktirajte.