Završno izvješće nadzornog inženjera primjer-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Završno izvješće nadzornog inženjera - primjer

Završno izvješće nadzornog inženjera mora imati ove elemente:

- Naziv građevine te datum izdavanja te broj građevinske dozvole
- Podatke o imenovanju nadzornog inženjera
- Izjavu o usklađenosti građenja sa dozvolom, projektima te zakonom o gradnji
- Izjavu o usklađenosti iskolčenja koje je obavio ovlašteni inženjer geodezije
- Očitovanje o eventualnim nepravilnostima tijekom izvođenja radova
- Izvješće o eventualnim izmjenama tijekom izvođenja radova

Primjer završnog izvješća:

Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji N.N. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 izdaje se

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE NADZORNOG INŽENJERA

Podaci o građevini i aktu kojim se odobrava građenje:

-       Stambena građevina, k.č.br. 1011, k.o. Trešnjevka                                             

-       Investitor: IVAN HORVAT, BIJENIČKA 8, ZAGREB

-       Rješenje o uvjetima građenja:           KLASA: UP/I-361-06/12-01/75

                   URBROJ: 2182/01-08-13-15

                   Datum izdavanja:    24.lipnja  2013.

-       Vrsta građevine: Prema Rješenju o uvjetima građenja građevina ima bruto površinu od 259.74 m2, pa sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, građevina spada u skupinu zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2.

Podaci o imenovanju nadzornog inženjera, te podaci o nadziranim radovima i odgovarajućem projektu:

-       Nadzorni inženjer: Robert Gojani, dipl. ing. građ. (akt o imenovanju br. 10-2013, od 07.10.2013.)

-     Vrste nadziranih radova: građevinski i obrtnički radovi, u koje spada:

-     iskop za temelje

-     izvedba temelja i nadtemeljnih zidova

-     donja betonska podloga

-     izvedba hidroizolacije

-     izvedba zidova prizemlja i kata, uključivo izvedbu vertikalnih ab serklaža

-     izvedba međukatnih konstrukcija nad prizemljem i katom u vidu ab ploča, sa ab horizontalnim serklažima i ab nosačima, te stubišta

-     izvedba ravnog krova sa postavom slojeva hidroizolacije i termoizolacije

-     ugradnja vanjskih vrata i prozora

-     obrada fasadnih zidova

Nabrojeni radovi su izvedeni u skladu s glavnim projektom izrađenim od "Robur" d.o.o. Zagreb. 
Izvođač radova je: Građevinski obrt "GRADNJA", voditelj građenja Marko Perić.

-       Nadzorni inženjer: Robert Gojani d.i.g. (akt o imenovanju br. 10-2013, od 07.10.2013.)

-     Sukladno članku 186. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, stručni nadzor građenja zgrade provodio se samo u odnosu na ispunjavanje bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te uštede energije i toplinske zaštite.

Izjava o usklađenosti građenja građevine s aktom kojim se odobrava građenje, projektima, Zakonom o gradnji i posebnim propisima, te izjava o usklađenosti iskolčenja građevine s elaboratom iskolčenja i glavnim projektom:

Izjavljujem da je građenje građevine usklađeno s Rješenjem o uvjetima građenja, projektima, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima, te da je građevinu iskolčio ovlašteni geodetski ured ("Ured ovlaštenog inženjera geodezije Josip ŠImić" iz Zagreba, Josip Šimić ing.geod.: Elaborat iskolčenja br.: UBB - 21/14, od 05.02.2014.).

Očitovanje o manjkavostima odnosno nepravilnostima uočenim tijekom građenja, kao i o nedostacima građenja i njihovom otklanjanju, te o utjecaju na uporabljivost građevine:

Tijekom građenja nisu uočene manjkavosti odnosno nepravilnosti, kao ni nedostaci građenja, a koji bi imali utjecaj na uporabljivost građevine.

Izvješće o izmjenama tijekom izvođenja radova u odnosu na glavni projekt, te podaci o izmjenama i dopunama akta kojim se odobrava građenje:

Tijekom građenja nije bilo izmjena u odnosu na glavni projekt, a nadzor nije upoznat sa eventualnim izmjenama i dopunama Rješenja o uvjetima građenja.

Očitovanje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni glavnim projektom, a koji nemaju utjecaju na uporabljivost građevine:

Svi radovi koji su glavnim projektom bili predviđeni su i izvedeni, a drugih okolnosti koje bi mogle utjecati na uporabljivost građevine nije bilo.

Podaci o izvješćima svih nadzornih inženjera koji su bili imenovani tijekom građenja:

-       Završno izvješće nadzornog inženjera Roberta Gojanija d.i.g. od 12.09.2014. 

Zagreb, 12.09.2014. 

                                                              

                                                                                                 Nadzorni inženjer:

                                                                                              _________________________

                                                                                               Robert Gojani, dipl. ing. građ.