Arhitektonski projekti-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

ARHITEKTONSKI PROJEKTI

Vrsta usluge

Članak 42.

Arhitektonski projekti izrađuju se u skladu s propisima i pravilima arhitektonske struke.

Pravilnik obrađuje ove vrste arhitektonskih projekata:

ARHITEKTONSKI PROJEKTI GRAĐEVINA

PROJEKTI UNUTARNJEG UREĐENJA PROSTORA

PROJEKTI KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE

 


 

 ARHITEKTONSKI PROJEKTI GRAĐEVINA

Svrha usluge

Članak 43.

Arhitektonski projekti određuju funkcionalne, tehničke, ekonomske i oblikovne sastojke umjetnosti oblikovanja prostora.

Opis poslova arhitektonskog projektiranja građevina

Članak 44.

(1) Opis poslova arhitektonskog projektiranja građevina obuhvaća poslove koji se odnose na gradnju, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Poslovi arhitektonskog projektiranja građevina sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi:

Opis faza poslova arhitektonskog projektiranja građevina

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje postavljenog zadatka

Savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova

Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka

Sažetak rezultata

Snimak postojećeg stanja

Analiza položaja ili lokacije

Tehnološki projekt

Sastavljanje prostornih programa

Sastavljanje funkcionalnog programa

Ispitivanje važnosti za okoliš

Ispitivanje ekološke podobnosti za okoliš

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju.

Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa.

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

- osnovne podatke o smještaju građevine u prostoru,

- osnovne podatke o prostornim gabaritima građevine,

- osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu,

- osnovna obilježja tlocrtnog rješenja,

- osnovne elemente oblikovanja,

- osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni).

3. Idejni projekt

Analiza podloga i uvjeta

Usaglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva)

Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)

Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem

Integriranje rješenja projektanata drugih struka

Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalinh, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških i ekoloških odnosa, procesa i uvjeta

Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

Procjena troškova prema “Prilogu A”

Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja

Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva

Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima

Sastavljanje plana financiranja

Sastavljanje analize troškova izgradnje i upotrebe građevine te analize ekonomičnosti gradnje

Sudjelovanje pri osiguravanju kredita

Provođenje pretponuda za izvođenje

Izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela

Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana

Nadopuna idejnih podloga u pogledu posebnih mjera za optimalizaciju zgrade i građevnih dijelova koje prelaze uobičajenu količinu projektantskog posla, u svrhu smanjenja energetske potrošnje kao i smanjenja emisije štetnih tvari i ugljičnog dioksida i za iskorištenje obnovljive energije u suradnji sa ostalim projektantima. Uobičajene mjere za uštedu energije koje se moraju ostvariti zadane su propisima te općeprihvaćenim pravilima tehnike.

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja

Integriranje projektnih rješenja ostalih projektanata

Opis građevine sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje

Grafički prikaz cjelokupnog projekta, npr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata

Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima

Proračun troškova prema “Prilogu A”

Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova

Objedinjavanje svih projektnih podloga

Arhitektonski glavni projekt sadrži tekstualni i grafički dio. U tekstualnom dijelu određeni su i sakupljeni opći podaci o investitoru, projektantu i građevini (naslov, dokument o registraciji projektanta, lokacijska dozvola, projektni zadatak i dr.), te opisni prikazi i ekonomski elementi projekta (tehnički opis, naznaka tehničkih normativa i standarda, i dr.).

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Grafički dio projekta obuhvaća potrebne nacrte (položajni nacrt, sve tlocrte, karakteristične presjeke, prikaze pročelja odnosno poglede i dr.). Za značajnije i složenije građevine arhitektonski se projekti upotpunjuju posebnim grafičkim prilozima, koji detaljnije objašnjavaju projektno rješenje.

Svi dijelovi arhitektonskog glavnog projekta moraju biti usklađeni, kako međusobno tako i u odnosu na ostale dijelove projektne dokumentacije.

Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje)

Proračun ekonomičnosti

Proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga građevnih elemenata

6. Građevna dozvola

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti

Dopunjavanje i prilagođivanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka.

Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda

Razrada materijala za posebna ispitivanja

Stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku

Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran

Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt

7. Izvedbeni projekt

Pobliže razrađuje dijelove glavnog projekta i dopunjuje ga izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju građevina (izvedbeni nacrti, građevni i obrtnički detalji i dr.). Svi dijelovi ovog arhitektonskog projekta moraju također biti usklađeni međusobno i s ostalim projektima.

Razrada glavnog projekta

(postupna razrada nacrta građevine) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja

Grafički prikazi građevine sa svim pojedinim podacima potrebnim za gradnju, npr. konačni, potpuni izvedbeni, detaljni i konstruktivni nacrti u mjerilu 1:50 do 1:1, s potrebnim tekstualnim opisima;

Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbenog rješenja

Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine.

Sastavljanje detaljnog opisa radova za gradnju građevine i programa radova za gradnju građevine (tzv."knjige građevine") kao podloge za troškovničke opise.

Sastavljanje detaljnog opisa prostora građevine u obliku "knjige prostora" kao podloge za troškovničke opise radova.

Provjera odgovaraju li projektu za građevnu dozvolu izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovu opisa radova s programom radova.

Izrada pregleda količina

Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički crteži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom

8. Troškovnik

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova

Usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju

Sastavljanje opisa radova s obzirom na "knjigu građevine" / " knjigu prostora"

Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova

Sastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju

 


Početak >>>>

PROJEKTI UNUTARNJEG UREĐENJA PROSTORA

Svrha usluge

Članak 51.

Projektom unutarnjeg uređenja rješava se prostorno, funkcionalno, tehničko-tehnološko i oblikovno unutrašnjost arhitektonske građevine. Dok arhitektonskoj konstrukciji glavni projekt određuje osnovne tehničke elemente građevine, projekt unutarnjeg uređenja vizualnim obogaćenjem i oblikovnim oplemenjivanjem kultivira njegove unutarnje prostore. Izbor, polikromija, oblikovanje i umjetnička obrada gradiva (podovi, zidovi, stropovi), namještaja, rasvjetnih tijela i ostalih elemenata tehničke opreme vizualno izražavaju osnovnu svrhu projekta unutarnjeg uređenja.

Sadržaj usluge

Članak 52.

Cjelokupan projekt unutarnjeg uređenja osniva se na arhitektonskom idejnom rješenju prostornih, funkcionalnih i oblikovnih odnosa u unutrašnjosti građevine koji su tehnički određeni prethodnim arhitektonskim i konstrukcijskim glavnim projektom.

Opis poslova arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja

Članak 53.

(1) Poslova arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja obuhvaćaju poslove koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Poslovi arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi:

Opis faza poslova arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja

 

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje postavljenog zadatka

Savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova

Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka

Sažetak rezultata

Snimak postojećeg stanja

Tehnološki projekt

Sastavljanje prostornih programa

Sastavljanje funkcionalnog programa

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju.

Idejno rješenje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa.

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

  • osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu
  • osnovna obilježja tlocrtnog rješenja
  • osnovne elemente oblikovanja
  • osnovne elemente za kvantifikacije (površine, volumeni).

3. Idejni projekt

Analiza podloga i uvjeta

Usuglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva)

Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)

Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zahtjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem

Integriranje rješenja projektanata drugih struka

Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, bioloških, ekoloških odnosa, procesa i uvjeta

Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

Procjena troškova prema “Prilogu A”

Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja

Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva

Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima

Sastavljanje plana financiranja

Sastavljanje analize troškova izgradnje i upotrebe građevine te analize ekonomičnosti gradnje

Sudjelovanje pri osiguravanju kredita

Provođenje predponuda za izvođenje

Izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela

Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana

Nadopuna idejnih podloga u pogledu posebnih mjera za optimalizaciju zgrade i građevnih dijelova koje prelaze uobičajenu količinu projektantskog posla, u svrhu smanjenja energetske potrošnje kao i smanjenja emisije šte tnih tvari i ugljičnog dioksida i za iskorište nje obnovljive energije u suradnji sa ostalim projektantima.Uobičajene mjere za uštedu energije koje se moraju ostvariti zadane su propisima te općeprihvaćenim pravilima tehnike.

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja

Integriranje projektnih rješenja ostalih projektanata

Opis građevine sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje

Grafički prikaz cjelokupnog projekta, na pr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata; kod unutarnjeg uređenja u mjerilu 1:50 do 1: 20, s pojedinostima izvedbe zidova, boje, rasvjete i materijala), u konkretnom slučaju i detaljni planovi prostornih grupa koje se više puta ponavljaju

Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima

Proračun troškova prema “Prilogu A”

Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova.

Objedinjavanje svih projektnih podloga

Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje).

Proračun ekonomičnosti.

Proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga građevnih elemenata.

6. Građevna dozvola

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti

Dopunjavanje i prilagođivanje projekta, opisa i proračuna

Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda.

Razrada materijala za posebna ispitivanja.

Stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku

Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran

Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt

7. Izvedbeni projekt

Razrada glavnog projekta

(postupna razrada nacrta građevine) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja

Grafički prikazi građevine sa svim pojedinim podacima potrebnim za gradnju, npr. konačni, potpuni izvedbeni, detaljni i konstruktivni nacrti u mjerilu 1:50 do 1:1, s potrebnim tekstualnim opisima

Kod unutarnjeg uređenja: detaljni prikaz prostorija i prostornih cjelina u mjerilu 1: 25 do 1:1 s potrebnim tekstualnim opisima

Određivanje materijala

Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbnog rješenja

Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine

Sastavljanje detaljnog opisa radova za gradnju građevine i programa radova za gradnju građevine ("knjige građevine") kao podloge za troškovničke opise.

Sastavljanje detaljnog opisa prostora građevine u obliku "knjige prostora" kao podloge za troškovničke opise radova.

Provjera odgovaraju li izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovi opisa radova s programom radova projektu za građevnu dozvolu

Izrada pregleda količina

Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički creži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni

8. Troškovnik

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova

Usuglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju

Sastavljanje opisa radova s obzirom na "knjigu građevine"/

"prostornu knjigu"

Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova

Sastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju


Početak >>>>


PROJEKTI KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE


Svrha usluge

Članak 64.

Projekt karjobraznog uređenja primjereno mikroklimatskim, ekološkim i topografskim specifičnostima ambijenta, uvjetima lokacije i programskim zahtjevima, funkcionalno i oblikovno rješava sve elemente uređenja otvorenih (vanjskih) prostora. Svrha projekata krajobrazne arhitekture je uređenje svih krajobraznih struktura unutar i van naseljenih područja u namjeri da doprinese planski uređenoj uupotrebi prostora, djelotvornijoj zaštiti i kvalitetnijem uređenju prostora.

Opis osnovnih poslova projekata krajobrazne arhitekture

Članak 61.

(1) Opis poslova arhitektonskog projektiranja krajobraznog uređenja obuhvaća poslove koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Poslovi arhitektonskog projektiranja krajobraznog uređenja sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade prostornog plana obavljaju se sljedeći poslovi:

Opis faza poslova projekata krajobrazne arhitekture

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje postavljenog zadatka

Savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova

Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka

Sažetak rezultata

Snimak postojećeg stanja i prikupljanje podataka o tlu.

Sastavljanje prostornih programa

Sastavljanje funkcionalnog programa

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju.

3. Idejni projekt

Analiza podloga i uvjeta

Usaglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva)

Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)

Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjem

Integriranje rješenja projektanata drugih struka

Razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalinh, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, biološkihi ekološkihodnosa, procesa i uvjeta

Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

a) Pripremna faza

Detaljna inventarizacija postojećeg zelenila po vrstama drveća i grmlja te njihov raspored u prostoru u odgovarajućem mjerilu.

Analiza postojeće vegetacije u smislu mogućnosti daljnjeg korištenja.

Analiza i vrednovanje ostalih prirodnih uvjeta relevantnih za uređenje otvorenih (vanjskih) površina (tlo, podzemna voda, vjetar i ostali klimatski faktori i dr.), uključujući razrješavanje granice zahvata i usklađivanje situacije s okolnim strukturama.

b) Prostorno i oblikovno rješenje koje sadrži:

temeljnu razdiobu površina na zelenilo, promet, površine za igru i šport (ovisno o programu i ciljevima uređenja), zatim temeljnu diferencijaciju i načelnu specifikaciju primjenjenog biljnog materijala, pregled odnosa postojećeg stanja vegetacije s novim rješenjem, plan sadržaja opreme i obrade površina te plan nivelacije, odvodnje i dr. kao i usklađenost sa kotnim planom svih komunalnih instalacija. Po potrebi obrada detalja u cilju potpunije ilustracije ideje.

Objašnjenje i obrazloženje projekta.

Procjena troškova prema “Prilogu A”

Sažetak svih rezultata ove faze projektiranja

Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva

Proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima

Sastavljanje plana financiranja

Sastavljanje analize troškova izgradnje

Provođenje pretponuda za izvođenje

Izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela

Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana

4. Lokacijska dozvola

Izrada stručnih podloga na osnovi idejnog rješenja ili idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.

Ishođenje lokacijske dozvole.

5. Glavni projekt

Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja

Integriranje projektnih rješenja ostalih projektanata

Opis projektom uređene površine sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje

Grafički prikaz cjelokupnog projekta, na pr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata; u mjerilu 1:500 do 1:100, a naročito s podacima o poboljšanju funkcija biotopa, mjerama za zaštitu, njegu i razvoj ekosustava i detaljni planovi sadnje

Detaljna usklađenost projekta karajobrazne arhitekture sa projektima infrastrukture

Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima

Proračun troškova prema “Prilogu A”

Kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova.

Objedinjavanje svih projektnih podloga

Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje)

Proračun ekonomičnosti

Proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga vrtno-arhitektonskih elemenata

6. Građevna dozvola

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti

Dopunjavanje i prilagođavanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka

Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda

Stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku

Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran

Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt

7. Izvedbeni projekt

Razrada glavnog projekta,

(postupna razrada nacrta objekata krajobrazne arhitekture) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja

Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja sadrži:

Izradu podloge s ucrtanim svim objektima i sadržajima te kotnim planom instalacija (iskolčenje ceste, građevine, infrastruktura i ostalo) u odgovarajućem mjerilu za gradnju

Plan površinske nivelacije terena (obračun zemljanih masa i oblikovanje),

Plan sadnje biljnog materijala s diferencijacijom novoprojektirane i postojeće vegetacije (koja se uklapa u novo rješenje) u odgovarajućem mjerilu za gradnju

Plan opreme, sadržaja i vrtno-tehničke obrade u odgovarajućem mjerilu što obuhvaća sljedeće: površinska obrada spojna (staze, odmorišta, park-trgovi, dječja igrališta i dr.); parkovni i rekreacioni sadržaji, urbana oprema ( klupe, košare, sprave za dječju igru i sl.); sistem funkcioniranja površinske odvodnje i opskrbe vodom zelenih površina

(lokacija vrtnih hidranata i vodolovnih grla); vrtno tehnički uređaji - vodeni motivi, pergole i dr.

Plan koordinatne mreže (u svrhu iskolčenja) u odgovarajućem mjerilu

Detalji plana sadnje u mjerilima za gradnju

Detalji plana vrtno tehničke obrade površina i uredjenja u mjerilu za gradnju

Karakteristični presjeci kroz teren u odgovarajućem mjerilu

Plan usklađenosti projektiranog zelenila s kotnim planom instalacija i rasvjete

Opis i tehničko obrazloženje

Grafički prikazi krajobraznog uređenja prema vrsti zahvata u mjerilu 1:200 do 1:1.

Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbnog rješenja

Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe

Provjera odgovaraju li izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovu opisa radova s pogramom radova projektu za građevnu dozvolu

Izrada pregleda količina

Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički creži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom

8. Troškovnik

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova

Usaglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju

Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova

Sastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju