Elektroprojekti-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

ELEKTROPROJEKTI

 

Općenito 

Članak 189. 

Pod elektroprojektima razumijevaju se projekti u svim područjima elektrotehnike kao što su npr. elektroenergetika, elektromotorni pogoni, upravljanje, regulacija, automatika, rasvjeta, uzemljenje, telefonija itd. Za svako od ovih područja u pravilu se izrađuje izdvojeni projekt. Samo kod manjih i jednostavnijih objekata grupiraju se ovi projekti u jedan jedinstveni projektni elaborat.

 

 PROJEKTI ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA U GRAĐEVINAMA

 

 Svrha usluge 

 Članak 190. 

Ovim projektima obuhvaćene su sve elektrotehničke instalacije različitih namjena koje su fizički integrirane u građevinu i ostvaruju zajedno s njom osnovnu namjenu građevine. To su npr. rasvjeta i utičnice, gromobranske instalacije, telefonija, ozvučenje, signalizacija i sl.

 

 Sadržaj usluge

 Članak 191. 

 U okviru elektroprojektiranja:

  • proračunavaju se sve potrebne veličine u pogledu ispravnog izbora elemenata, dimenzioniranja vodova, elemenata, aparata i drugih uređaja u sastavu instalacija, zadovoljavanja uvjeta sigurnosti, zaštitei dr.,
  • izradom nacrta odgovarajućeg sadržaja i vrste definira se sve potrebno za ispravnu gradnju instalacije,
  • izradom specifikacije i troškovnikom prezentira se sav potreban materijal, elementi, uređaji i drugo potrebno za gradnju, dimenzioniraju se radovi i utvrđuju cijene za gradnju projektirane instalacije,
  • preciziraju se veličine i postupci ispitivanja kvalitete ugrađenog materijala, opreme, uređaja i drugog u sastavu instalacije, kvalitete obavljenih radova i funkcije izvedene instalacije.

 

 Opis poslova projektiranja elektrotehničkih instalacija 

Članak 192. 

(1) Opis poslova projektiranja elektrotehničkih instalacija obuhvaća poslove koji se odnose na nova postrojenja, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8. 

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg: 

Opisa faza poslova projektiranja elektrotehničkih instalacija   

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjenje postavljenog zadatka opremanja građevine instalacijama u suradnji s naručiteljem i projektantom građevine, osobito s obzirom na osnovne tehničke i probleme ekonomičnosti.

Sažetak rezultata

Analiza sustava (razjašnenje mogućih sustava prema korisnosti, troškovima, ekonomičnosti i izvedivosit i ekološke podobnosti za okoliš)

Ispitivanje podataka, analiza i optimalizacija, npr. za energetski štedljivu ekološki podobnu gradnju

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje instalacija predstavlja postavljanje i provjeru koncepta.

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

  • analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava
  • postavljanje osnovne koncepcije instalacijskih sustava u funkcionalnom smislu
  • utjecaj gabaritnih djelova instalacijskih sustava na oblokovanje i funkciju zgrade
  • definiranje projektnog zadatka za instalacijskesustave

 

3. Idejni projekt

Analiza podloga i uvjeta

Razrada projektnog koncepta s privremenim razjašnjenjem važnih sustava i dijelova postrojenja uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva sa skicama, radi uklapanja u plan građevine, uključujući i razmatranje ekonomičnosti

Izrada funkcionalne sheme, tj. prikaza principa uklapanja za svaku instalaciju

Razjašnjenje odnosa, procesa i uvjeta specifičnih za struku Sudjelovanje u pripremnim pregovorima s nadležnim vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

Sudjelovanje u procjeni troškova, za instalacije u građevinama, prema “Prilogu A”

Sažetak svih rezultata idejne faze projektiranja

Istraživanje i optimalizacija zgrade i instalacijskih posttrojenje u svrhu smanjenja energetske potrošnje

Razrada optimiranog enegetskog koncepta

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

 

5. Glavni projekt

Razrada projektnog koncepta (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog nacrta

Utvrđivanje svih sustava i dijelova postrojenja

Proračuni i dimenzioniranja kao i grafički prikazi i opisi postrojenja

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Definiranje i usklađivanje potrebnih podataka o opterećenjima za projektiranje i gradnju nosive konstrukcije (bez izrade planova otvora i propusta)

Sudjelovanje u dogovorima s vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnostima dobivanja dozvola

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema pravnim propisima kao i potrebni daljnji pregovori s vlastima

Objedinjavanje projektne dokumentacije

Sudjelovanje u proračunu troškova, za instalacije u građevinama prema “Prilogu A” Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom proračuna i procjene troškova

Razrada podataka za projektiranje trećih, npr. za centralni nadzor

Detaljan dokaz ekonomičnosti

Proračuni troškova pogona

Proračun emisije štetnih tvari

Izrada tehničkog dijela prostorne knjige kao priloga opisu radova s programom radova projetanta građevine

6. Građevna dozvola

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti.

Dopuna i prilagodba projektne dokumentacije, opisa i proračuna

 

7. Izvedbeni projekt

Razrada rezultata faze poslova 5 (postupna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog izvedbenog rješenja.

Grafički prikaz postrojenja s dimenzijama (bez montažnih i radioničkih nacrta)

Izrada planova utora i otvora

Dorada izvedbenih nacrta prema rezultatima nuđenja

Provjera i prihvaćanje planova oplate nosivih konstrukcija te montažnih i radioničkih nacrta glede sukladnosti sa projektima

Izrada projekata za priključivanje proizvodnih sredstava i strojeva koje dobavlja naručitelj

Izrada projekta strujnih vodova

8. Troškovnik

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih stučnih suradnika u projektiranju

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova

Izrada nacrta kad postoji opis radova i program radova (tender)