Građevinski projekti-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

GRAĐEVNI PROJEKTI

Općenito

Članak 68.

Prema ovom Pravilniku pod građevnim projektima razumijevaju se projekti konstrukcija građevina visokogradnje, projekti inženjerskih građevina, projekti građevnog dijela građevine niskogradnje i projekti vodovoda i kanalizacije. Stoga se s gledišta sadržaja ovih usluga određuju ove skupine građevnih projekata:

PROJEKTI KONSTRUKCIJA VISOKOGRADNJE

GRAĐEVNI PROJEKTI INŽENJERSKIH GRAĐEVINA

PROJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE VISOKOGRADNJE

GRAĐEVNI PROJEKTI ŽELJEZNIČKIH PRUGA, KOLOSIJEKA I ČVOROVA

GRAĐEVNI PROJEKTI CESTA

GRAĐEVNI PROJEKTI MOSTOVA I PROPUSTA

GRAĐEVNI PROJEKTI TUNELA

GRAĐEVNI PROJEKTI POMORSKE I RIJEČNE GRADNJE

GRAĐEVNI PROJEKTI HIDROTEHNIČKIH GRAĐEVINA

GRAĐEVNI PROJEKTI VANJSKOG VODOVODA I KANALIZACIJE


 

PROJEKTI KONSTRUKCIJA VISOKOGRADNJE

Svrha usluge

Članak 69.

Projekt konstrukcije visokogradnje prikazuje tehnički ispravna rješenja određene vrste konstrukcije koju se namjerava izvesti. Rad na izradi projekta konstrukcije obuhvaća i potrebnu suradnju na arhitektonskom projektiranju, osobito oko odabira, postave i dimenzija konstrukcije. Projekt konstrukcije visokogradnje je usklađen s odgovarajućim arhitektonskim projektom visokogradnje, kako u pogledu predviđenih materijala za konstrukciju tako i u pogledu traženih oblika, dimenzija i računskih djelovanja potrebnih za normalnu funkciju građevine. Projektirana konstrukcija treba zadovoljavati sve tehničke propise i norme koje vrijede za određenu konstrukciju.

Opis poslova projektiranja konstrukcija visokogradnje

Članak 70.

(1) Opis poslova projektiranja konstrukcija visokogradnje obuhvaća poslove koji se odnose na gradnju, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Poslovi projektiranja konstrukcija visokogradnje sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi:

Opis faza poslova projektiranja konstrukcija visokogradnje

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje zadatka u suradnji s projektantom arhitekture

 

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje konstrukcije predstavlja provjeru koncepta, provjeru i odabir najpovoljnijeg konstrukcijskog rješenja.

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

- procjene nosivosti tla i drugih uvjeta koji utječu na odabir konstruktivnog sustava

- odabranu konstruktivnu koncepciju

- utjecaj konstrukcijskog sustava na oblikovanje i funkciju

- vrstu konstrukcije i odabrana gradiva za konstrukciju.

 

3. Idejni projekt

Idejni projekt sadrži osnovna konstrukcijska rješenja građevine i elemente za izradu glavnog projekta, utvrđivanje osnovnih opterećenja, pojednostavnjene proračune nosivosti i stabilnosti, utvrđivanje osnovnog tipa konstrukcije, utvrđivanje približnih raspona i dimenzija konstrukcije, utvrđivanje osnovnih građevinskih proizvoda, procjenjivanje troškova gradnje

Izrada više rješenja konstrukcije, provedba više usporednih proračuna

4. Lokacijska dozvola

 

5. Glavni projekt

Glavni projekt sadrži tehnički opis konstrukcije, program kontrole i osigiranja kvalitete, točno definiranje opterećenja, računske dokaze nosivosti, uporabljivosti i stabilnosti konstrukcije u cjelini i pojedinih građevinskih elemenata, izradu planova pozicija,

dimenzioniranje svih elemenata nosive konstrukcije,

definiranje gradiva i svih mehaničkih i fizikalnih karakteristika gradiva,

proračun stanja elemenata montažne konstrukcije u montaži

izradu potrebnih skica i nacrta

Dodatni proračuni za posebne načine gradnje ili proračuni posebnih konstrukcija

Izrada posebnih troškovnika za objavu natječaja za izbor izvođača, prije izrade izvedbenog projekta

Projekt razgradnje konstrukcije kod rušenje građevine ili njenog dijela

6. Građevna dozvola

Dopuna i ispravak proračuna i nacrta

Dogovori s revidentom.

Građevinsko-fizikalni dokazi zaštite od požara

Nacrti sa statičkim pozicijama, dimenzijama konstrukcije i pojedinostima armiranja za potrebe revizije projekta

7. Izvedbeni projekt

Izvedbeni projekt je razrada glavnog projekta u odnosu na projekte drugih struka.

Izvedbeni projekt sadrži: nacrte konstrukcija s uputama za ugradnju predgotovljenih dijelova konstrukcije, nacrte armiranja, nacrte metalnih konstrukcija, drvenih konstrukcija, te druge konstruktivne detalje potrebne za građenje,

radioničke nacrte za metalne i drvene konstrukcije, nacrte elemenata za predgotovljene armiranobetonske ili prednapete dijelove konstrukcije,

planove oplata

Sastavljanje detaljnih lista potrebnih gradiva s iskazom količine potrebnih gradiva (npr. čelika ili armature i sl.)

Izrada planova i shema spajanja, izrada komadnih lista, sve za predgotovljene elemente konstrukcija

Poslovi koji proizlaze iz promjena projekta koji nisu ugovoreni

Nacrti armiranobetonskih dijelova koji su dodatak izvedbenog projekta

Projekt montaže za montažne konstrukcije

8. Troškovnik

Utvrđivanje svih količina gradiva za nosive dijelove konstrukcije

Utvrđivanje svih potrebnih radova s opisima radova

Izrada troškovnika nosive konstrukcije

Usklađivanje opisa radova i količina s projektantom arhitekture i projektantima instalacija

 

 GRAĐEVNI PROJEKTI INŽENJERSKIH GRAĐEVINA

Svrha usluge

Članak 76.

(1) Projekt inženjerske građevine prikazuje tehnički ispravno rješenje određene vrste građevine koju se namjerava izvesti. Rad na izradi projekta inženjerske građevine obuhvaća i potrebnu suradnju sa projektantima tehnološkog procesa, osobito oko odabira, postave i dimenzija konstrukcije. Projektirana inženjerska građevina treba zadovoljavati sve tehničke propise i norme koje vrijede za određenu vrstu građevine.

(2) Inženjerske konstrukcije uključuju proizvodne hale, građevine za zbrinjavanje otpada, silose, dimnjake, jarbole, kontrolne tornjeve zračnih luka i sl.

Sadržaj usluge

Članak 77.

(1) Opis poslova projektiranja inženjerskih građevina obuhvaća poslove koji se odnose na nove građevine, rekonstrukciju i radove s ciljem održavanja građevina. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova je sljedeći.

Opisa faza poslova projektiranja inženjerskih građevina

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka u suradnji s tehnologom proizvodnje i projektantima opreme i svih drugih struka koje sudjeluju na projektiranju

Procjena unaprijed zadanih uvjeta, obilazak terena

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Razjašnjavanje projektnih zadataka

Prikupljanje i vrednovanje podloga, proučavanje tehnološkog procesa radi pravilnog odabira konstrukcije

Pomoć pri odabiru projektanata drugih struka

Procjena obima poslova i potrebnih predradnji, npr. ispitivanje građevnog zemljišta, geodetski poslovi, zaštita od emisija

Posjet sličnim građevinama

Proučavanje zahtjeva drugih norma.

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

 

3. Idejni projekt

Usklađivanje ciljnih zamisli i postojećih uvjeta koji su zadani npr. prostornim planovima, planovima infrastrukture

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstrukcijsko oblikovanje

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Razrada projektnog koncepta, uključujući i alternativna rješenja prema istim zahtjevima

Prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima

Procjena troškova

Utvrđivanje svih opterećenja, mogućih položaja, radnih procesa i slično Usklađivanje građevine s ostalim građevinama unutar pogona, ako se radi o dogradnji, prigradnji, ili rekonstrukciji

Razmatranje projekata drugih struka

Osnovna konstrukcijska rješenja građevine i elemente za izradu glavnog projekta

Utvrđivanje osnovnih opterećenja, pojednostavnjene proračune nosivosti i stabilnosti, utvrđivanje osnovnog tipa konstrukcije, utvrđivanje približnih raspona i dimenzija konstrukcije, utvrđivanje osnovnih građevinskih proizvoda

Procjenjivanje troškova gradnje

Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje. Izrada planova postojećih instalacija

Izrada više rješenja konstrukcije, provedba više usporednih proračuna

Izrada izvadaka iz idejnog projekta sa ishođenje načelne dozvole za gradnju

Točan proračun posebnih građevnih dijelova

Ishođenje načelne dozvole za gradnju

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole.

 

5. Glavni projekt

Detaljna razrada projektnog koncepta uzimajući u obzir sve struke, specifične uvjete i priloge projekata druge struke

Sadrži: tehnički opis konstrukcije, program kontrole i osiguranja kvalitete, točno definiranje opterećenja, računske dokaze nosivosti i stabilnosti konstrukcije u cjelini i pojedinih građevinskih elemenata, izradu planova pozicija, dimenzioniranje svih elemeneta nosive konstrukcije, definiranje gradiva i svih mehaničkih i fizikalnih karakteristika gradiva,

izradu potrebnih skica i nacrta.

doradu i prilagodbu projekta, opisa i proračuna na osnovu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Proračun troškova

Objedinjavanje projekata svih struka i usklađivanje nacrta

Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, katastra i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

Dodatni proračuni za posebne načine gradnje ili proračuni posebnih konstrukcija

Izrada posebnih troškovnika za objavu natječaja za izbor izvođača, prije izrade izvedbenog projekta

Izrada konačne studije opravdanosti izgradnje

6. Građevna dozvola

Dopuna i ispravak proračuna i nacrta

Dogovori s revidentom

Ishođenje građevinske dozvole

Pribavljanje zahtjeva za oslobađanje i izuzeća

Građevinsko-fizikalni dokazi zaštite od požara i zaštite konstrukcije od drugih agresivnih djelovanja

Nacrti sa statičkim pozicijama, dimenzijama konstrukcije i pojedinim presjecima armiranja za potrebe revizije projekta

7. Izvedbeni projekt

Razrada glavnog projekta u odnosu na projekte drugih struka

Sadrži: nacrte konstrukcija s uputama za ugradnju predgotovljenih dijelova konstrukcije, nacrte armiranja, nacrte metalnih konstrukcija, drvenih konstrukcija, te druge konstruktivne detalje potrebne za građenje,

radioničke nacrte za metalne i drvene konstrukcije, nacrte elemenata za predgotovljene armiranobetonske ili prednapete dijelove konstrukcije,

planove oplata,

sastavljanje detaljnih lista potrebnih gradiva s iskazom količine potrebnih gradiva (npr. čelika ili armature i sl.),

grafičke i računske priloge za građevinu sa pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju

Razrada podloga za projekte ostalih struka i objedinjavanje projekata i usklađivanja

Dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine

Izrada planova i shema spajanja, izrada omadnih lista, sve za predgotovljene elemente konstrukcija

Poslovi koji proizlaze iz promjena projekta koji nisu ugovoreni

Nacrti armiranobetonskih dijelova koji nisu na gradilištu potrebni kao dodatak izvedbenog projekta

8. Troškovnik

Utvrđivanje svih količina gradiva za nosivu konstrukciju i ostale dijelove građevine

Utvrđivanje svih potrebnih radova s opisima radova

Račun količina i rasčlanba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Izrada troškovnika za nosivu konstrukciju i sve ostale dijelove građevine

Usklađivanja opisa radova i količina s projektantima drugih struka

Priprema dokumentacije za realizaciju natječaja, izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

  

 PROJEKTI VODOVODA I KANALIZACIJE VISOKOGRADNJE

Svrha usluge

Članak 84.

Projekti vodovoda i kanalizacije moraju riješiti ispravno funkcioniranje opskrbljivanja vodom i njene odvodnje, zajedno s otpadnim materijalom. Ovi projekti moraju biti, na temelju arhitektonskih projekata, usaglašeni s propisima svoje struke i sa svim elementima nosive konstrukcije. Predviđeni materijali moraju se uklapati u projektirane elemente osnovne konstrukcije zbog pravilnog rada instalacija. Cjelokupan ovaj projekt mora biti usaglašen sa svim projektima drugih struka i mora imati ekonomsko obrazloženje. Ovim projektom obuhvaćena je mreža vodovoda i kanalizacije do spoja s vanjskom mrežom, uključujući i sam spoj.

Sadržaj usluge

Članak 85.

Projekti ovih instalacija, zajedno sa strojarskim, elektrotehničkim projektima, arhitektonskim projektima i projektima konstrukcija i uz određene elaborate čine cjelinu glavnog projekta. Sadržaj ovih usluga prezentira se dokumentacijom razrađenom u tekstualnom obliku, proračunski i grafički. Svi njeni opisi, proračuni i nacrti rade se na osnovi propisane stručnosti, a na razini projekata ili dijelova projektne dokumentacije koja se posebno detaljnije obrađuje ako su u pitanju specifični uvjeti (hidraulički, prostorni itd.).

Opis osnovnih poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije visokogradnje

Članak 86.

(1) Opis poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije visokogradnje obuhvaća poslove koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Poslovi su sažeti u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

Opis faza poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije visokogradnje

 Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjenje postavljenog zadatka opremanja građevine instalacijama u suradnji s naručiteljem i projektantom građevine, osobito s obzirom na osnovne tehničke i probleme ekonomičnosti

Sažetak rezultata

Analiza sustava (razjašnenje mogućih sustava prema korisnosti, troškovima, ekonomičnosti i izvedivosit i ekološke podobnosti za okoliš)

Ispitivanje podataka, analiza i optimalizacija, npr. za energetski štedljivu ekološki podobnu gradnjui

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje instalacija predstavlja postavljanje i provjeru koncepta.

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

- analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava

- postavljanje osnovne koncepcije instalacijskih sustava u funkcionalnom smislu

- utjecaj gabaritnih djelova instalacijskih sustava na oblikovanje i funkciju zgrade

- definiranje projektnog zadatka za instalacijske sustave

 

3. Idejni projekt

Analiza podloga i uvjeta

Razrada projektnog koncepta s privremenim razjašnjenjem važnih sustava i dijelova postrojenja uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva sa skicama, radi uklapanja u plan građevine, uključujući i razmatranje ekonomičnosti

Izrada funkcionalne sheme, tj. prikaza principa uklapanja za svaku instalaciju

Razjašnjenje odnosa, procesa i uvjeta specifičnih za struku

Sudjelovanje u pripremnim pregovorima s nadležnim vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

Sudjelovanje u procjeni troškova, za instalacije u građevinama, prema “Prilogu A”

Sažetak svih rezultata idejne faze projektiranja

Istraživanje i optimalizacija zgrade i instalacijskih postrojenje u svrhu smanjenja energetske potrošnje i smanjenja emisije štetnih tvari

Razrada optimiranog enegetskog koncepta

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

 

5. Glavni projekt

Razrada projektnog koncepta (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog nacrta

Utvrđivanje svih sustava i dijelova postrojenja

Proračuni i dimenzioniranja kao i grafički prikazi i opisi postrojenja

Definiranje i usklađivanje potrebnih podataka o opterećenjima za projektiranje i gradnju nosive konstrukcije (bez izrade planova otvora i propusta)

Sudjelovanje u dogovorima s vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnostima dobivanja dozvola

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema pravnim propisima kao i potrebni daljnji pregovori s vlastima

Sudjelovanje u proračunu troškova, za instalacije u građevinama prema “Prilogu A”

Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom proračuna i procjene troškova

Razrada podataka za projektiranje trećih, npr. za centralni nadzor

Detaljan dokaz ekonomičnosti

Detaljna usporedba emisije šte tenih tvari

Proračuni troškova pogona

Proračun emisije štetnih tvari

Izrada tehničkog dijela prostorne knjige kao priloga opisu radova s programom radova projetanta građevine

6. Građevna dozvola

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti.

Dopuna i prilagodba projektne dokumentacije, opisa i proračuna

 

7. Izvedbeni projekt

Razrada rezultata faza poslova 3 i 4 (postupna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog izvedbenog rješenja

Grafički prikaz postrojenja s dimenzijama (bez montažnih i radioničkih nacrta)

Izrada planova utora i otvora

Dorada izvedbenih nacrta prema rezultatima nuđenja

Provjera i prihvaćanje planova oplate nosivih konstrukcija te montažnih i radioničkih nacrta glede sukladnosti s projektima

Izrada projekata za priključivanje proizvodnih sredstava i strojeva koje dobavlja naručitelj

8. Troškovnik

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih stučnih suradnika u projektiranju

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova

Izrada nacrta kad postoji opis radova i program radova (tender)

 

 


 

 

GRAĐEVNI PROJEKTI ŽELJEZNIČKIH PRUGA, KOLOSIJEKA I ČVOROVA

Svrha usluge

Članak 93.

Građevni projekti željezničkih pruga, kolosijeka i čvorova moraju zadovoljavati sve prometne i druge uvjete te ostvariti funkcionalno i tehnički ispravno rješenje za nesmetani tehnološki proces, uz ispunjavanje svih normativa i propisa.

Sadržaj usluge

Članak 94.

(1) Opis poslova projektiranja željezničkih pruga, kolosijeka i čvorova obuhvaća poslove izvršitelja koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi projektiranja sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

Opis faza poslova projektiranja željezničkih pruga, kolosijeka i čvorova

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena

Odabir i posjet sličnih građevina

2. Idejno rješenje

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Prikupljanje podataka o karakteristikama zemljišta,

Prikupljanje podataka o prometu

Izrada situacija na podlogama 1:25.000

Izrada uzdužnog profila u mjerilu 1:25.000/2.500

Odabir karakterističnog poprečnog profila

Procjena građevinskih troškova izgradnje

 

3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima i to Strategijom i Programima prostornog uređenja Države, prostornim planovima županija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Okvirna prometno-tehnička dimenzioniranja prometne površine; procjena imisije buke s prometne površine na kritičnim mjestima prema tabelarnim vrijednostima; ispitivanje mogućih mjera zaštite od buke, izuzevši detaljna tehnička isptivanja buke, pogotovu u kompleksnim slučajevima

Situacija prometnice na osnovnoj državnoj karti 1:5000

Tehnički opis

Uzdužni profil u mjerilu 1:5000/500

Karakteristični poprečni profil u mjerilu 1:50

Procjena troškova

Načelno rješenje odvodnje

Načelno rješenje prijelaza čvorišta i priključaka

Razjašnjenje i tumačenje bitnih za struku specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje načelne dozvole

Sudjelovanje pri obrazlaganju projektnog rješenja vlastima i političkim organima

Prerada projektnog rješenja prema mišljenjima i prijedlozima

Izrada topografskih i hidroloških podloga

Geotehnički istražni radovi za potrebe idejnog projekta

Izrada prometno tehnoloških studija

Izrada prethodnih studija opravdanosti

Izrada planova postojećih instalacija

Ishođenje načelne dozvole.

4. Lokacijska dozvola

Izrada stručnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole

Ishođenje lokacijske dozvole

 

5Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog rješenja (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

Izrada situacije u mjerili 1:1000 s ucrtanom osi, tijelom željezničke pruge, tipskim i ostalim građevinama, devijacijama ceste i korekcijama vodotoka sa svim detaljima

Izrada uzdužnih profila u mjerilu 1:1000/100

Izrada karakterističnih poprečnih profila

Izrada poprečnih profila u mjerilu 1:100, 1:200, 1:500

Projekti propusta do 5 m otvora

Projekti odvodnje

Projekt prometne signalizacije

Tehnički opis

Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine

Program kontrole i osiguranje kvalitete

Prikaz prometnice na osnovnoj državnoj karti odnosno geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila

Posebne tehničke uvjete gradnje

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Privremena procjena bitnih faza gradnje , uzimajući u obzir regulaciju prometa za vrijeme gradnje

Objedinjavanje nacrtnih podloga

Izrada elaborata o izvlaštenju

Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, iz katastarskog plana i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća, sastavljanje popisa gradnje uključivo i priloge drugih stručnih suradnika u projektiranju

Pregovori s vlastima

Sudjelovanje u postupku dobivanja dozvole na projekt te učešće pri prezentaciji, kao i sudjelovanje pri zauzimanju stava prema mišljenjima i prijedlozima

 

7. Izvedbeni projekt

Razrada glavnog projekta uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja

Izrada vremenskih i mrežnih planova

8. Troškovnik radova

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

Izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

 

 GRAĐEVNI PROJEKTI CESTA

Svrha usluge

Članak 101.

Projekt cesta potreban je zbog zadovoljavanja svih prometnih, urbanističkih i drugih uvjeta gradnje te ostvarivanja funkcionalnog i tehnički ispravnog rješenja koje je usklađeno sa svim normativima i propisima.

Sadržaj usluge

Članak 102.

(1) Opis poslova projektiranja cesta obuhvaća poslove izvršitelja koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

Opis faza poslova projektiranja cesta

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena

 

2. Idejno rješenje

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Prikupljanje podataka o karakteristikama zemljišta.

Prikupljanje podataka o prometu

Izrada situacija na podlogama 1:25.000

Izrada uzdužnog profila u mjerilu 1:25.000/2.500

Odabir karakterističnog poprečnog profila

Procjena građevinskih troškova izgradnje

Odabir i posjet sličnih građevina

3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima i to Strategijom i Programima prostornog uređenja Države, prostornim planovima županija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Okvirna prometno-tehnička dimenzioniranja prometne površine; procjena imisije buke s prometne površine na kritičnim mjestima prema tabelarnim vrijednostima; ispitivanje mogućih mjera zaštiteod buke, izuzevši detaljna tehnička ispitivanja buke, pogotovu u kompleksnim slučajevima

Situacija prometnice na osnovnoj državnoj karti 1:5.000

Tehnički opis

Uzdužni profil u mjerilu 1:5.000/500

Karakteristični poprečni profil u mjerilu 1:50

Procjena troškova

Načelno rješenje odvodnje

Načelno rješenje prijelaza prolaza čvorišta i priključaka

Razjašnjenje i tumačenje bitnih za struku specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje načelne dozvole

Sudjelovanje pri obrazlaganju projektnog rješenja vlastima i političkim organima

Prerada projektnog rješenja prema mišljenjima i prijedlozima

Izrada topografskih i hidroloških podloga

Geotehnički istražni radovi za potrebe idejnog projekta

Izrada prometnih studija

Izrada prethodnih studija opravdanosti

Izrada planova postojećih instalacija

Ishođenje načelne dozvole za građenje

4. Lokacijska dozvola

Izrada stručnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole

Ishođenje lokacijske dozvole

 

5.Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog rješenja (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

Izrada situacije u mjerili 1:1.000 s ucrtanom osi, cestovnim tijelom, tipskim i ostalim građevinama, devijacijama ceste i korekcijama vodotoka sa svim detaljima

Izrada uzdužnih profila u mjerilu 1:1.000/100

Izrada karakterističnih poprečnih profila

Izrada poprečnih profila u mjerilu 1.100, 1:200, 1:500

Projekti propusta do 5 m otvora

Projekti odvodnje

Projekt prometne signalizacije

Tehnički opis

Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine

Program kontrole i osiguranje kvalitete

Prikaz prometnice na osnovnoj državnoj karti odnosno geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila

Posebni tehnički uvjeti gradnje

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Privremena procjena bitnih faza gradnje , uzimajući u obzir regulaciju prometa za vrijeme gradnje

Objedinjavanje nacrtnih podloga

Izrada elaborata o izvlaštenju

Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, iz katastarskih planova i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

Kotni planovi komunalnih instalacija

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća, sastavljanje popisa gradnje uključivo i priloge drugih stručnih suradnika u projektiranju

Pregovori s vlastima

Sudjelovanje u postupku dobivanja dozvole za projekt te učešće pri prezentaciji, kao i sudjelovanje pri zauzimanju stava prema mišljenjima i prijedlozima

 

7. Izvedbeni projekt

Razrada glavnog projekta uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja

Izrada vremenskih i mrežnih planova

8. Troškovnik radova

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

Izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

 

 GRAĐEVNI PROJEKTI MOSTOVA I PROPUSTA

 Svrha usluge

Članak 109.

 

Projekti mostova i propusta imaju svrhu zadovoljitisve prometne, urbanističke i druge uvjete gradnje i ostvariti funkcionalno i tehnički ispravno rješenje prijelaza uz zadovoljavanje svih normativa i propisa.

Opis poslova građevnog projektiranja mostova i propusta

Članak 110.

 

(1) Opis poslova građevnog projektiranja mostova i propusta obuhvaća poslove koji se odnose na nove građevine, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

 (2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

 Opis faza poslova građevnog projektiranja mostova i propusta

 Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Razjašnjavanje projektnih podataka

Procjena obujma poslova i potrebnih predranji, npr. ispitivanje građevnog zemljišta, geodetski poslovi, zaštita od imisije

Formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka

Sažetak rezultata

Odabir i posjet sličnih građevina

Utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta

Idejno rješenje obuhvaća provjeru uvjeta (terenskih i ostalih), postavljanje i analizu mogućih varijanti rješenja i odabir najpovoljnije varijante

 

3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima, planiranjem okoliša, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima kao i lokalnim i vanmjesnim planovima infrastrukture

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Razrada projektnog koncepta, uključujuči i ispitivanje alternativnih rješenja prema istim zahtjevima, pomoću grafičkih prikaza i vrednovanje projektnih rješenja drugih struka kroz njihovo uvođenje u projekt

Razjašnjenje i tumačenje za struku bitnih specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima

Procjena troškova

Prikaz svih rezultata idejnog projekta

Izrada topografskih i hidroloških podloga

Točan proračun posebnih građevnih dijelova

Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje

Izrada planova postojećih instalacija

Izrada izvadaka iz idejnog projekta za ishođenje načelne dozvole

Ishođenje načelne dozvole

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

 

5.Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

Izvještaj s obrazloženjem

Za struku specifični proračuni

Grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta

Plan rokova gradnje i troškova, procjena i obrazloženje namjenskih troškova;

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Dogovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na osnovu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Glavni projekt sadrži:

tehnički opis radova, posebne tehničke uvjete za izvođenje, program kontrole i osiguranja kavalitete, tehničke nacrte, presjeke, tlocrte i poglede u odgovarajućem mjerilu, statički proračun svih elemenata nosive konstrukcije, sa stupovima, upornjacima, krilima i temeljima

Ako se projekt skele ugovara zajedno s glavnim projektom sadrži:

dispoziciju skele, sve detalje koji definiraju elemente skele da bi se ona mogla izvesti, tehnički izvještaj s opisom svih faza radova i navođenjem svih propisa i standarda za upotrebljeni materijal, detaljni statički proračun skele kao cjeline i svih njenih dijelova

Proračun troškova

Kontrola troškova usporedbom proračuna i procjene troškova

Objedinjavanje nacrtnih podloga

Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, iz katastarskih planova i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

Sudjelovanje pri pravnim ugovaranjima

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća

Ishođenje građevne dozvole

Sudjelovanje pri dobivanju pristanka od zainteresiranih strana

7. Izvedbeni projekt

Razrada rezultata faza poslova 3 i 5 (etapna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja

Izvedbeni projekt sadrži:

plan iskolčenja temelja, armaturne nacrte, plan savijanja armature po pozicijama, planove oplate, iskaz armature, izvedbene nacrte čelične konstrukcije, iskaz čelične konstrukcije sa specifikacijom materijala, tehnički opis svih faza radova s navođenjem svih propisa i standarda za upotrebljeni materijal čelične konstrukcije, izvedbene nacrte kabela s glavama za usidrenje i nastavak kabela s proračunom dužine kabela, protokol za prednaprezanje svakog kabela, tehnički opis svih faza radova kod prednaprezanja, bilo za prednaprezanje adhezijskim kabelima bilo za naknadno prednaprezanje kabela u zaštitnim cijevima, s navođenjem propisa i standarda za upotrijebljeni materijal

Dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine

Izrada vremenskih i mrežnih planova

8. Troškovnik

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Priprema dokumentacije za realizaciju natječaja, osobito izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

Usklađivanje i koordinacija dokumentacije za realizaciju natječaja stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

 

  

 


 


GRAĐEVNI PROJEKTI TUNELA

Svrha usluge

Članak 117.

 Osnovna svrha usluge građevnog projekta tunela je da na optimalan tehničko-ekonomski način riješi prolaz određene prometnice, hidrotehničke građevine, komunalne instalacije i sl., vodeći računa o svim specifičnim karakteristikama tih građevina, kao npr. o veličini poprečnih otvora, položaju prema terenu, te vrsti i načinu izvođenja radova. Kao podloga za ovo projektiranje potrebna su detaljnija istraživanja na lokalitetu trase, i to prvenstveno geološka, geomehanička, hidrološka i meteorološka, kako bi se mogli dobiti podaci koji uvjetuje dimenzioniranje obloge i podgrada, odnosno kako bi se mogla odrediti vrijednost radova i ustanoviti opravdanost ulaganja.

Sadržaj usluge

Članak 118.

 

(1) Opis poslova projektiranja tunela obuhvaća poslove izvršitelja koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

 (2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

 Opis faza poslova projektiranja tunela

 Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena

Odabir i posjet sličnih građevina

2. Idejno rješenje

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Prikupljanje podataka o karakteristikama zemljišta.

Prikupljanje podataka o prometu

Izrada situacija na podlogama 1:25.000

Izrada uzdužnog profila u mjerilu 1:25.000/2.500

Odabir karakterističnog poprečnog profila

Procjena građevinskih troškova izgradnje

 

3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima i to Strategijom i Programima prostornog uređenja Države, prostornim planovima županija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Okvirna prometno-tehnička dimenzioniranja; ispitivanje mogućih mjera zaštiteod buke

Situacija građevine na osnovnoj državnoj karti 1:5.000

Tehnički opis

Uzdužni profil u mjerilu 1:5.000/500

Karakteristični poprečni profil u mjerilu 1:50

Procjena troškova

Načelno rješenje odvodnje

Projekt portalne građevine

Projekt osiguranja iskopa

Razjašnjenje i tumačenje bitnih za struku specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje načelne dozvole

Sudjelovanje pri obrazlaganju projektnog rješenja vlastima i političkim organima

Prerada projektnog rješenja prema mišljenjima i prijedlozima

Izrada topografskih i hidroloških podloga

Geotehnički istražni radovi za potrebe idejnog projekta

Izrada prometnih studija

Izrada prethodnih studija opravdanosti

Ishođenje načelne dozvole

4. Lokacijska dozvola

Izrada stručnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole

Ishođenje lokacijske dozvole

 

5.Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog rješenja (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

Izrada situacije u mjerili 1:1000 s ucrtanom osi, širinom tunela, tipskim i ostalim građevinama,

Izrada uzdužnih profila u mjerilu 1:1000/100

Izrada karakterističnih poprečnih profila

Izrada poprečnih profila predusjeka u mjerilu 1.100, 1:200, 1:500

Projekti odvodnje

Projekt prometne signalizacije

Projekt portalne građevine

Projekt osiguranja iskopa

Tehnički opis

Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine

Program kontrole i osiguranje kvalitete

Prikaz građevine na osnovnoj državnoj karti odnosno geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila

Posebni tehnički uvjeti gradnje

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Privremena procjena bitnih faza gradnje , uzimajući u obzir regulaciju prometa za vrijeme gradnje

Objedinjavanje nacrtnih podloga

Izrada elaborata o izvlaštenju

Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, iz katastarskih planova i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća, sastavljanje popisa gradnje uključivo i priloge drugih stručnih suradnika u projektiranju

Pregovori s vlastima

Sudjelovanje u postpku dobivanja dozvole na projekt te učešće pri prezentaciji, kao i sudjelovanje pri zauzimanju stava prema mišljenjima i prijedlozima

 

7. Izvedbeni projekt

Razrada glavnog projekta uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja

Izrada vremenskih i mrežnih planova

8. Troškovnik radova

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

Izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

 

 

 


 


GRAĐEVNI PROJEKTI POMORSKE I RIJEČNE GRADNJE

Svrha usluge

Članak 125.

Projekti pomorskih i riječnih gradnji moraju zadovoljiti sve prometne, urbanističke i druge uvjete te ostvariti funkcionalno i tehnički ispravno rješenje za nesmetani tehnološki proces, uz ispunjavanje svih normativa i propisa.

Opis poslova projektiranja pomorske i riječne gradnje

Članak 126.

(1) Opis poslova projektiranja pomorskih i riječnih gradnji obuhvaća poslove koji se odnose na nove građevine, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

Opis faza poslova projektiranja pomorskih i riječnih gradnji

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Razjašnjavanje projektnih podataka

Procjena obujma poslova i potrebnih predranji, npr. ispitivanje građevnog zemljišta, geodetski poslovi, zaštita od imisije

Formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka

Sažetak rezultata

Odabir i posjet sličnih građevina

Utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje podrazumijeva provjeru uvjeta (terenskih i ostalih), postavljanje i analizu mogućih varijanti rješenja i odabir najpovoljnije varijante

 

3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima, planiranjem okoliša, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima kao i lokalnim i vanmjesnim planovima infrastrukture

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Razrada projektnog koncepta, uključujuči i ispitivanje alternativnih rješenja prema istim zahtjevima, pomoću grafičkih prikaza i vrednovanje projektnih rješenja drugih struka kroz njihovo uvođenje u projekt

Razjašnjenje i tumačenje za struku bitnih specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima

Procjena troškova

Prikaz svih rezultata idejnog projekta

Izrada topografskih i hidroloških podloga

Točan proračun posebnih građevnih dijelova

Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje

Izrada planova postojećih instalacija

Izrada izvadaka iz idejnog projekta za ishođenje načelne dozvole

Ishođenje načelne dozvole

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

 

5. Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

Izvještaj s obrazloženjem

Za struku specifični proračuni

Grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta

Plan rokova gradnje i troškova, procjena i obrazloženje namjenskih troškova;

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Dogovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na osnovu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Glavni projekt sadrži:

Tehnički opis s naznakom primjenjenih tehničkih normativa i standarda, opis izvođenja radova, program kontrole i osiguranja kvalitete, potrebne nacrte; karakteristične presjeke, tlocrte, poglede, uzdužne profile, poprečne profile, sheme instalacija i dr.; maritimnorješenje, hidraulički proračun, statičke proračune, geostatičke proračune, posebne tehničke uvjete za gradnju pojedinih novih elemenata građevine

Proračun troškova

Kontrola troškova usporedbom proračuna i procjene troškova

Objedinjavanje nacrtnih podloga

Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, katastra i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

Sudjelovanje pri pravnim ugovaranjima

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća

Ishođenje građevne dozvole

Sudjelovanje pri dobivanju pristanka od zainteresiranih strana

7. Izvedbeni projekt

Razrada rezultata faza poslova 3 i 5 (etapna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja

Dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine

Izrada vremenskih i mrežnih planova

8. Troškovnik

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Priprema dokumentacije za realizaciju natječaja, osobito izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

Usklađivanje i koordinacija dokumentacije za realizaciju natječaja stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

 

 

 


 


GRAĐEVNI PROJEKTI HIDROTEHNIČKIH GRAĐEVINA

Svrha usluge

Članak 133.

Građevni projekti hidrotehničkih građevina izrađuju se zbog zadovoljavanja svih urbanističkih i drugih uvjeta gradnje te ostvarivanja funkcionalnog i tehničkog i tehnički ispravnog rješenja koje je usklađeno sa svim normativima i propisima.

Opis poslova projektiranja hidrotehničkih građevina

Članak 134.

(1) Opis poslova projektiranja hidrotehničkih građevina obuhvaća poslove koji se odnose na nove građevine, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg.

Opis faza poslovaprojektiranja hidrotehničkih građevina

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Razjašnjavanje projektnih podataka

Procjena obujma poslova i potrebnih predranji, npr. ispitivanje građevnog zemljišta, geodetski poslovi, zaštita od imisije

Formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka

Sažetak rezultata

Odabir i posjet sličnih građevina

Utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje podrazumijeva provjeru uvjeta (terenskih i ostalih), postavljanje i analizu mogućih varijanti rješenja i odabir najpovoljnije varijante

 

3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima, planiranjem okoliša, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima kao i lokalnim i vanmjesnim planovima infrastrukture

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Razrada projektnog koncepta, uključujuči i ispitivanje alternativnih rješenja prema istim zahtjevima, pomoću grafičkih prikaza i vrednovanje projektnih rješenja drugih struka kroz njihovo uvođenje u projekt

Razjašnjenje i tumačenje za struku bitnih specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima

Procjena troškova

Prikaz svih rezultata idejnog projekta

Izrada topografskih i hidroloških podloga

Točan proračun posebnih građevnih dijelova

Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje

Izrada planova postojećih instalacija

Izrada izvadaka iz idejnog projekta za ishođenje načelne dozvole

Ishođenje načelne dozvole

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

 

5.Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

Izvještaj s obrazloženjem

Za struku specifični proračuni

Grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta

Plan rokova gradnje i troškova, procjena i obrazloženje namjenskih troškova;

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Dogovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na osnovu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Glavni projekt sadrži:

tehnički opis s naznakom primjenjenih tehničkih normativa i standarda, opis izvođenja radova, program kontrole i osiguranja kvalitete, potrebne nacrte; karakteristične presjeke, tlocrte, poglede, uzdužne profile, poprečne profile, sheme instalacija i dr.; maritimno rješenje, hidraulički proračun, statičke proračune, geostatičke proračune, posebne tehničke uvjete za gradnju pojedinih novih elemenata građevine.

Glavni projekt projekt sadrži:

tehnički opis i suglasnost nadležnih ustanova; situaciju u mjerilu 1:100.000 - 1:50.000, situaciju u mjerilu 1:5000 - 1:1000, hidrologiju, hidraulički proračun, statički proračun, uzdužni presjek u mjerilu 1:1000, 1:100, poprečne presjeke u mjerilu 1:100

Proračun troškova

Kontrola troškova usporedbom proračuna i procjene troškova

Objedinjavanje nacrtnih podloga

Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, katastra i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

Sudjelovanje pri pravnim ugovaranjima

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća.

Ishođenje građevne dozvole

Sudjelovanje pri dobivanju pristanka od zainteresiranih strana

7. Izvedbeni projekt

Razrada rezultata faza poslova 3 i 5 (etapna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja

Dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine

Izrada vremenskih i mrežnih planova

8. Troškovnik

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Priprema dokumentacije za realizaciju natječaja, osobito izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

Usklađivanje i koordinacija dokumentacije za realizaciju natječaja stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

 

 

 


 


GRAĐEVNI PROJEKTI VANJSKOG VODOVODA I KANALIZACIJE

Svrha usluge

Članak 141.

 Projekti cjevovoda, kanala, građevina i drugih elemenata sustava vanjskog vodovoda i kanalizacije moraju zadovoljiti sve hidrauličke, hidrološke, sanitarne, urbanističke i druge opće uvjete koji se postavljaju prilikom gradnje. Projektno rješenje mora omogućiti najviši stupanj funkcionalnosti uz optimalne dimenzije i troškove tijekom gradnje i uporabe. Projekt mora zadovoljavati sve propise i normative iz područja vodnog zakonodavstva kao i općenito iz područja gradnje građevina.

Sadržaj usluge

Članak 142.

 (1) Opis poslova projektiranja tih građevina obuhvaća poslove izvršitelja koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

 (2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

 Opis faza poslova projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije

 Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena

Odabir i posjet sličnih građevina

2. Idejno rješenje

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Prikupljanje podataka o karakteristikama zemljišta,

Prikupljanje podataka o prometu

Izrada situacija na podlogama 1:25.000

Izrada uzdužnog profila u mjerilu 1:25.000/2.500

Odabir karakterističnog poprečnog profila

Procjena građevinskih troškova izgradnje

 

3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima i to Strategijom i Programima prostornog uređenja Države, prostornim planovima županija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Situacija cjevovoda, kanala na osnovnoj državnoj karti 1:5.000

Tehnički opis

Hidraulički proračuni

Uzdužni profili u mjerilu 1:5.000/500

Karakteristični presjeci objekata u mjerilu 1:100

Procjena troškova

Načelno rješenje prijelaza vodotoka, prometnica i sl.

Razjašnjenje i tumačenje specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta bitnih za struku

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje načelne dozvole

Sudjelovanje pri obrazlaganju projektnog rješenja vlastima i političkim organima

Prerada projektnog rješenja prema mišljenjima i prijedlozima

Izrada topografskih i hidroloških podloga

Geotehnički istražni radovi za potrebe idejnog projekta

Izrada prometno tehnoloških studija

Izrada prethodnih studija opravdanosti

Izrada planova postojećih instalacija

Ishođenje načelne dozvole

4. Lokacijska dozvola

Izrada stručnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole

Ishođenje lokacijske dozvole

 

5Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog rješenja (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka sve do konačnog nacrta

Tehnički opis s opisom izvođenja radova te naznakom primjenjenih tehničkih normativa i standarda

Situacija u mjerilu 1:1.000 (iznimno 1:2880)

Uzdužni profili u mjerilu 1:1.000/1:100

Nacrti (tlocrti, karakteristični presjci, poprečni profili, tipski nacrti, pogledi, sheme) u mjerilu 1:100, 1:50 i 1:25

Detaljni podaci o geomehaničkih svojstvima tla i načinu temeljanja

Potrebni proračun statike, hidraulike, energetike, fizikalnih svojstava objekata i dr. s naznakon ispitivanja koja treba izvršiti tijekom gradnje

Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Posebni tehnički uvjeti za gradnju građevine

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Privremena procjena bitnih faza gradnje

Izrada elaborata o izvlaštenju

Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, iz katastarskih planova i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća, sastavljanje popisa gradnje uključivo i priloge drugih stručnih suradnika u projektiranju

Pregovori s vlastima

Sudjelovanje u postupku dobivanja dozvole na projekt te učešće pri prezentaciji, kao i sudjelovanje pri zauzimanju stava prema mišljenjima i prijedlozima

 

7. Izvedbeni projekt

Razrada glavnog projekta uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja

Izrada vremenskih i mrežnih planova

8. Troškovnik radova

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

Izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje