Mehanika tla-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

POSLOVI KOJI SE ODNOSE NA MEHANIKU TLA I STIJENA, ZEMLJANE RADOVE I TEMELJENJE

Prema ovom Pravilniku pod građevnim projektima podrrazumijevaju se navedeni poslovi.

GRAĐEVNINE SPECIFIČNOG TEMELJENJA (FUNDIRANJA)

POSLOVI KOJI SE ODNOSE NA MEHANIKU TLA I STIJENA, ZEMLJANE RADOVE I TEMELJENJE

 


 

GRAĐEVNINE SPECIFIČNOG TEMELJENJA (FUNDIRANJA)

Svrha usluge

Članak 148.

(1) Temeljenje građevina u osjetljivim i specifičnim uvjetima traži angažman stručnjaka specijalista, prvenstveno geomehaničara, koji će za konkretni problem temeljenja u suradnji s drugim specijalistima (geolozima, hidrauličarima, kemičarima i dr.) dati konstruktoru parametre kako bi se ispravno riješilo problematično pitanje stabilnosti temeljenja.

Ovi problemi – specifična temeljenja – manjim su dijelom uzrokovani građevinama (osim brana, tornjeva i sl.) a većim su dijelom posljedica kvalitete temeljnog tla, koje se od čvrstog, kamenitog i nepopustljivog mijenja do praktički nenosivog.

(2) Posebno treba rješavati nepovoljne utjecaje od dinamičkih opterećenja, podlokavanja, temelja, nejednolikog slijeganja, klizanja tla, oscilacija podzemne vode i sl., na tehnički ispravan i ekonomski opravdan način. Svrha je često postignuta od slučaja do slučaja uz primjenu šipova, žmurja, bunara, kesona, armirano-betonskih zidova sa sidrima, ojačanja tla injektiranjem, sniženja razine podzemnih voda, te raznovrsnim proračunima na osnovi geomehaničkih karakteristika tla. ponekad se mora izvršiti posebno opterećenje temelja, uz praćenje slijeganja, da bi se moglo odlučiti o posebnom načinu temeljenja nakon čega se izrađuje tehnička dokumentacija specifičnog slučaja temeljenja građevine za koji se propisuje program stalnog praćenja i analiziranja slijeganja i ponašanja konstrukcije za određeno razdoblje.

Sadržaj usluge

Članak 149.

Sadržaj ovih usluga i izrada projekata specifičnog temeljenja toliko je osobit, da se povjerava samo specijalistima. Sadržaj glavnog projekata sastoji se od dokazivanja stabilnosti građevine, dopunjenog statičkim proračunima i nacrtima temelja u mjerilu koje omogućava izvođačima radova tehnički ispravnu realizaciju. Posebno se rade tehničke upute za izvođenje radova, kojima se predviđaju sve faze izvođenja, uz vođenje zapisnika o izvođenju u koji se unose bitne pojave, ili tok ponašanja svakog pojedinog osjetljivog elementa. Predviđa se i način pokusnog opterećenja odnosno provjere sposobnosti nošenja temelja, te dozvoljeno slijeganje koje garantira posebnu stabilnost građevine.

 

 


 

POSLOVI KOJI SE ODNOSE NA MEHANIKU TLA I STIJENA, ZEMLJANE RADOVE I TEMELJENJE

Svrha usluge

Članak 151.

Poslovi koji se odnose na mehaniku tla, zemljane radove i temeljenje obavlja se kako bi se istražilo uzajamno djelovanje građevnog tla i građevine kao i njezine okoline te kako bi se u svrhu proračuna utvrdile vrijednosti parametara tla i stijenske mase.

Sadržaj usluge

Članak 152.

U poslove koji se odnose na mehaniku tla i stijena, zemljane radove i temeljenje ubraja se procjena temeljnog tla i savjetovanja za plitka i duboka temeljenja kao osnova za dimenzioniranje temelja od strane projektanta nosivih konstrukcija, ako se ti poslovi ne mogu izvršiti na osnovu tabela ili drugih podataka, npr. građevinskih propisa.

Opis poslova procjene tla i savjetovanja pri temeljenju

Članak 153.

Procjena tla i savjetovanja pri temeljenju obuhvaća sljedeće poslove koji se odnose na zgrade i inženjerske građevine:

 

Tablica 49. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za poslova procjene tla i savjetovanja pri temeljenju

 

Faza

Osnovni posao

%

1.

Razjašnjenje postavljenog zadatka

Procjena građe građevnog tla na osnovu postojećih podataka

Izrada programa i prikaz potrebnih istraživanja tla

15

2.

Vrednovanje i prikaz rezultata isptivanja tla te laboratorijskih i terenskih pokusa

Procjena mogućih oscilacija razina podzemnih voda

Utvrđivanje vrijednosti računskih parametara tla i stijena

35

3.

Prijedlog temeljenja

Prijedlog temeljenja s podatkom o dozvoljenoj nosivosti tla u ovisnosti od dimenzija temelja, eventualno s podacima za dimenzioniranje dubokog temeljanja; podatak o očekivanom slijeganju kao osnova za izvršenje osnovnih poslova projektanta nosivih konstrukcija u okviru glavnog projekta; upute o izvedbi građevne jame i građevine i smanjenja razine podzemne vode prilikom gradnje; upute o utjecaju gradnje objekta na susjedne građevine i o potrebnim građevnim mjerama

50

 

Utvrđivanje proračunskih troškova gradnje

Članak 164.

(1) Cijena usluge za poslove koji se odnose na poslove procjene tla i savjetovanja pri temeljenju određuje se prema proračunskim troškovima građevnih i obrtničkih radova, prema stupnju složenosti kojoj temeljenje pripada i prema tablici postotaka cijena usluga.

(2) Cijena usluge za inženjerske građevine velike duljine (linijske građevine) može se ugovoriti slobodno.