Strojarski projekti-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

STROJARSKI PROJEKTI

Prema ovom Pravilniku pod strojarskim projektima podrazumijevaju se ovi projekti:

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA I UREĐAJA

STROJARSKI PROJEKTI INŽENJERSKIH POSTROJENJA

 

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA I UREĐAJA

Svrha usluge

Članak 173.

(1) Pod instalacijama i uređajima razumijevaju se one energetske instalacije i uređaji koji su ugrađeni u građevinu kao njegov integralni diou fizičkom smislu i koji zajedno s njm ostvaruje osnovnu namjenu građevine. To su npr. instalacije grijanja, lokalne klimatizacije, ventilacije, plinske instalacije, razvodi lož ulja i tome sl. uključivo kotlovnice, rezervoare lož ulja, kompresornice, rashladne uređaje, regulacijske stanice, izmjenjivače topline, generatore zraka i dr., ali kad je integrirano u prostor i konstrukciju građevine.

 (2) Kod industrijske građevine ili kod vrlo složenih i posebnih građevina opće i javne namjene (npr. bolnice, knjižnice i sl.) pojedina instalacija, kao što je na primjer lokalno odsisavanje i sl. može biti zbog svog karaktera i posebnosti tretirana kao energetsko postrojenje. Takva instalacija ili uređaj, odnosno postrojenje, podređena je tehnologiji rada u tom prostoru i za slučaj da se takav konkretan posao prestane obavljati, ovo postrojenje može biti uklonjeno bez ikakvih posljedica za stabilnost ili funkciju građevine.

Opis poslova strojarskog projektiranja instalacija

Članak 174.

(1) Opis poslova strojarskog projektiranja instalacija obuhvaća poslove koji se odnose na nova postrojenja, rekonstrukciju i održavanje. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8. 

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg. 

Opisa poslova strojarskog projektiranja instalacija

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjenje postavljenog zadatka opremanja građevine instalacijama u suradnji s naručiteljem i projektantom građevine, osobito s obzirom na osnovne tehničke i probleme ekonomičnosti.

Sažetak rezultata

Analiza sustava (razjašnenje mogućih sustava prema korisnosti, troškovima, ekonomičnosti i izvedivosit i ekološke podobnosti za okoliš)

Ispitivanje podataka, analiza i optimalizacija, npr. za energetski štedljivu ekološki podobnu gradnjui

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje instalacija predstavlja postavljanje i provjeru koncepta.

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

  • analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava
  • postavljanje osnovne koncepcije instalacijskih sustava u funkcionalnom smislu
  • utjecaj gabaritnih djelova instalacijskih sustava na oblokovanje i funkciju zgrade
  • definiranje projektnog zadatka za instalacijske sustave

3. Idejni projekt

Analiza podloga i uvjeta

Razrada projektnog koncepta s privremenim razjašnjenjem važnih sustava i dijelova postrojenja uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva sa skicama, radi uklapanja u plan građevine, uključujući i razmatranje ekonomičnosti

Izrada funkcionalne sheme, tj. prikaza principa uklapanja za svaku instalaciju

Razjašnjenje odnosa, procesa i uvjeta specifičnih za struku. Sudjelovanje u pripremnim pregovorima s nadležnim vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

Sudjelovanje u procjeni troškova, za instalacije u građevinama, prema “Prilogu A”

Sažetak svih rezultata idejne faze projektiranja

Istraživanje i optimalizacija zgrade i instalacijskih postrojenje u svrhu smanjenja energetske potrošnje i smanjenja emisije štetnih tvari (na pr. SO2, NOx)

Razrada optimiranog enegetskog koncepta

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

5. Glavni projekt

Razrada projektnog koncepta (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog nacrta

Utvrđivanje svih sustava i dijelova postrojenja

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Proračuni i dimenzioniranja kao i grafički prikazi i opisi postrojenja

Definiranje i usklađivanje potrebnih podataka o opterećenjima za projektiranje i gradnju nosive konstrukcije (bez izrade planova otvora i propusta)

Sudjelovanje u dogovorima s vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnostima dobivanja dozvola

Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema pravnim propisima kao i potrebni daljnji pregovori s vlastima

Objedinjavanje projektne dokumentacije

Sudjelovanje u proračunu troškova, za instalacije u građevinama prema “Prilogu A”

Sudjelovanje u kontroli troškova usporedbom proračuna i procjene troškova

Razrada podataka za projektiranje trećih, npr. za centralni nadzor

Detaljan dokaz ekonomičnosti

Detaljna usporedba emisije štetenih tvari

Proračuni troškova pogona

Proračun emisije štetnih tvari

Izrada tehničkog dijela prostorne knjige kao priloga opisu radova s programom radova projetanta građevine

6. Građevna dozvola

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti.

Dopuna i prilagodba projektne dokumentacije, opisa i proračuna

7. Izvedbeni projekt

Razrada rezultata faze poslova 5 (postupna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog izvedbenog rješenja.

Grafički prikaz postrojenja s dimenzijama (bez montažnih i radioničkih nacrta)

Izrada planova utora i otvora

Dorada izvedbenih nacrta prema rezultatima nuđenja

Provjera i prihvaćanje planova oplate nosivih konstrukcija te montažnih i radioničkih nacrta glede sukladnosti sa projektima

Izrada projekata za priključivanje proizvodnih sredstava i strojeva koje dobavlja naručitelj

Izrada projekta strujnih vodova

8. Troškovnik

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih stučnih suradnika u projektiranju

Izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova

Izrada nacrta kad postoji opis radova i program radova (tender)

STROJARSKI PROJEKTI INŽENJERSKIH POSTROJENJA

Svrha usluge

Članak 181.

Pod strojarskim projektima inženjerskih postrojenja podrazumijevaju se projekti sljedećih postrojenja:

  • postrojenja za odvodnju otpadnih voda
  • postrojenja za dovod i odvod plinova, čvrstih tvari te za vodu štetnih tekućina
  • postrojenjea za zbrinjavanje otpada

Opis poslova strojarskog projektiranja inženjerskih postrojenja

Članak 182.

(1) Opis poslova strojarskog projektiranja inženjerskih postrojenja obuhvaća poslove koji se odnose na nova postrojenja, ponovnu izgradnju, dogradnju, pregradnju, održavanje i rekonstrukciju. Osnovni poslovi sažeti su u fazama poslova od 1 do 8.

(2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg. 

Opisa faza poslova strojarskog projektiranja inženjerskih postrojenja

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Provjera zadatka

Razjašnjavanje projektnog zadatka

Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

Obilazak terena

Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

Prikupljanje i vrednovanje podloga

Razjašnjavanje projektnih podataka

Procjena obima poslova i potrebnih predranji, npr. ispitivanje građevnog zemljišta, geodetski poslovi, zaštita od imisije

Formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka

Sažetak rezultata

Odabir i posjet sličnih postrojenja

Utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

Idejno rješenje postrojenja predstavlja postavljanje i provjeru koncepta.

Idejno rješenje sadrži sljedeće elemente:

  • analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava
  • postavljanje osnovne koncepcije postrojenja u funkcionalnom smislu
  • postavljanje optimalnih tehnoloških rješenja

3. Idejni projekt

Analiza osnova

Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima, planiranjem okoliša, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima kao i lokalnim i vanmjesnim planovima infrastrukture

Ispitivanje mogućih rješenja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekološku podobnost

Pribavljanje i vrednovanje službenih podloga

Razrada projektnog koncepta, uključujuči i ispitivanje alternativnih rješenja prema istim zahtjevima, pomoću grafičkih prikaza i vrednovanje projektnih rješenja drugih struka kroz njihovo uvođenje u projekt

Razjašnjenje i tumačenje bitnih za struku specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Prerada projektnog koncepta prema mišljenjima i prijedlozima

Procjena troškova

Prikaz svih rezultata idejnog projekta

Izrada topografskih i hidroloških podloga

Točan proračun posebnih građevnih dijelova

Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje

Izrada planova postojećih instalacija

Izrada izvadaka iz idejnog projekta za ishođenje načelne dozvole za građenje

Ishođenje načelne dozvole za građenje

Načelno rješenje prijelaza prolaza čvorišta i priključaka

4. Lokacijska dozvola

Ishođenje lokacijske dozvole

5.Glavni projekt

Daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rješenja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

Izvještaj s obrazloženjem

Za struku specifični proračuni, izuzev proračuna nosive konstrukcije

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta

Plan rokova gradnje i troškova, procjena i obrazloženje namjenskih troškova;

Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mišljenjima i prijedlozima

Dogovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

Dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na osnovu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Proračun troškova

Kontrola troškova usporedbom proračuna i procjene troškova

Objedinjavanje nacrtnih podloga

Pribavljanje izvadaka iz zemljišne knjige, katastra i drugih službenih materijala

Izrada konačne studije opravdanosti

Sudjelovanje pri pravnim ugovaranjima

6. Građevna dozvola

Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća

Ishođenje građevne dozvole

Sudjelovanje pri dobivanju pristanka od zainteresiranih strana

7. Izvedbeni projekt

Razrada rezultata faze poslova 5 (etapna razrada i grafički prikaz rješenja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rješenja

Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crteže u potrebnom mjerilu

Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i inženjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rješenja

Dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine

Izrada vremenskih i mrežnih planova

8. Troškovnik

Račun količina i raščlamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

Priprema dokumentacije za realizaciju natječaja, osobito izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

Usklađivanje i koordinacija dokumentacije za realizaciju natječaja stručnih suradnika u projektiranju

Utvrđivanje bitnih faza izvedbe